گیاه آگلونما

آگلونما و نحوه نگهداری و تکثیر آن

گیاه آگلونما بومی مناطق گرمسیری است. نور آفتاب را نمی پسندد و دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد گیاه را از بین می برد. یکی از گیاهان مقاوم در خانه ها می باشد. چندین رقم دارد.

آگلونما با دو روش افزایش می یابد:

  1. قلمه
  2. تقسیم بوته

افزایش آگلونما با قلمه

۱) قلمه بدون برگ یا قلمه با برگ را از گیاه مادری جدا نمایید (قلمه بدون برگ باید دارای حداقل دو جوانه باشد).

۲) برای قلمه گیری از یک آگلونما، ساقه را از ۲ سانتی متری بالای سطح خاک قیچی کنید. برگ های پایین این ساقه را به اندازۀ ۵ سانتی متری حذف کنید.

۳) قلمه ها را در بستر قلمه قرار دهید.

۴) پس از ریشه دار شدن قلمه ها، آنها را به گلدان سطل ۴ انتقال دهید. نور با شدت ۵۰۰۰ لوکس برای این گیاه مناسب است.

۵) هر دو تا سه روز یک بار آبیاری می کنیم.

۶) گیاهان را هر هفته یک بار با کود NPK با غلظت ۲ در هزار تغذیه کنید.

۷) در صورت مشاهده کردن آفت یا بیماری سم پاشی نمایید.

۸) پس از پر پشت شدن گیاه، می توان آنها را عرضه کرد.

افزایش آگلونما با تقسیم بوته

تقسیم بوته زمانی انجام می شود که گلدان بسیار پر باشد. در این صورت بوته را از گلدان بیرون آورده و با چاقوی تیز، نیساک (ساقه زیر زمینی) را همراه با ریشه که برگ هم داشته باشد بریده و گیاه را به ۴-۳ قسمت تقسیم کنید. هر قسمت را در گلدان جداگانه بکارید. گلدان را با مخلوط خاکی گیاهان آپارتمانی پر کنید.

بوته آگلونما

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”