گیاه برگ عبایی

برگ عبایی را باید به این روش تکثیر کرد

گیاه برگ عبایی در برابر تنش ها (نور کم یا زیاد، آبیاری نامرتب، شرایط خاک) بسیار مقاوم است. یخ بندان را نیز تا حدودی تحمل می کند. البته برای رسیدن به بوته های پر پشت زمان لازم خواهیم داشت. این گیاه دارای ریزوم است و ساقه هوایی ندارد. برگ ها به صورت تکی از روی ریزوم روییده و از سطح خاک بیرون می آیند.

تکثیر گیاه برگ عبایی

  1. گیاه برگ عبایی بزرگ را از گلدان خارج کنید.
  2. گیاهچه ها را همراه با ریزوم و ریشه از هم جدا کنید.
  3. در گلدان های نو، مخلوط خاکی ویژه گلدان بریزید.
  4. در هر گلدان سه بوته بکاربد.
  5. گیاهان کاشته شده را آبیاری کنید.

گیاه برگ عبایی

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”