حسن یوسف و تمام رازهایی که باید در مورش بدانید!

تکثیر حسن یوسف

حسن یوسف یکی از گیاهان برگ ساره ای بسیار زیبا می باشد. دارای دو نوع برگ درشت و برگ ریز است. رنگ بندی برگ های این گیاه در نوع های مختلف، خیره کننده است. به طور کلی گیاهانی که دارای برگ های رنگین می باشند به نور بیشتری نیاز دارند. در صورت کافی بودن نور برگ های این گیاه خیره کننده تر می شود.

حسن یوسف به دو صورت افزایش می یابد:

  • بذر
  • قلمه

در تولید های کوچک خانگی از سر شاخه های گیاه، قلمه علفی تهیه نموده و سپس در بستر مخصوص قلمه، آنها را ریشه دار کنید. می توانید از آب جهت ریشه دار نمودن قلمه ها استفاده کرده و بعد آنها را درخاک بکارید.

 

تکثیر حسن یوسف از طریق قلمه

 

اما در تولیدات انبوه، کاشت بذر رایج است. شیوه کاشت مانند گل های فصلی است. تولید این گیاه در گلخانه انجام می شود.

 

تکثیر حسن یوسف از طریق بذر

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”