گیاه شویدی یا مارچوبه زینتی

گیاه شویدی (مارچوبه زینتی) و ناگفته هایش!

گیاه شویدی یا دارای ارقام گوناگونی است. برخی با برگ های درشت تر به نام زبره و برخی با برگ های ریزتر به نام نرمه یا گردی. این دو رقم خود دارای کولتیوارهای گوناگونی می باشند، از جمله شویدی دم روباهی.

نوعی شویدی دیگر را نیز در باغ ها پرورش می دهند که حالت درختچه دارد. شاخه های این رقم را می برند و از آنها برای تزیین دسته گل ها استفاده می کنند.

این گیاهان را به سه روش می توان افزایش داد:

۱) کاشت بذر

تکثیر شویدی به روش بذر

۲) قلمه کاری

تکثیر شویدی به روش قلمه

۳) تقسیم بوته و ریشه.

تکثیر شویدی به روش تقسیم بوته

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”