گیاه پاندانوس

گیاه پاندانوس و نحوه پرورش و نگهداری آن

گیاه پاندانوس به ارتفاع یک متر و بیشتر رشد می کند. برگ ها فشرده و گسترده هستند، به طوری که ساقه دیده نمی شود.

جدا کردن پاجوش ها در بهار و ریشه دار نمودن آنها در آب یا بستر های مخصوص قلمه ساده ترین روش افزایش این گیاه می باشد.

در تنۀ گیاه پاجوش هایی به وجود می آیند که باید با استفاده از یک چاقوی تیز آن را از پایه مادری جدا و سپس انتهای این قلمه را در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده و در گلدان نشایی ۸ بکارید. در این مرحله بسیار دقت کنید که محیط پاندانوس مرطوب باشد. برای این منظور مرتب مه پاشی کنید. بهتر است افزایش را در اواسط بهار شروع کنید تا گیاه رشد کرده و بتوانید آن را در اوایل تابستان در گلدان بزرگ تر بکارید. مخلوط خاکی ویژۀ گیاهان آپارتمانی که همواره مرطوب نگهداشته می شود بهترین مخلوط برای پرورش پاندانوس می باشد .

وجود پاگرما به میزان ۲۱ درجه سانتی گراد و دمای محیط حدود ۲۰ درجه و رطوبت در حد اشباع به توسعه سیستم ریشه این گیاه کمک می کند. هر یک سال تا یک سال و نیم گیاه نیاز به تعویض گلدان دارد.

تکثیر پاندانوس

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”