گیاه پپرومیا

پپرومیا و بهترین روش تکثیر آن

پپرومیا دارای ارقام زیاد و بسیار زیبا می باشد؛ از جمله آن، پپرومیای معمولی (قاشقی)، پپرومیای برگ چروک و پپرومیای برگ هندوانه ای است. افزایش این گیاه با قلمه برگی انجام می شود. برای این کار برگ ها را با دم برگ قیچی کنید. آنها را در بسته بندی نشا که با خاک ویژۀ قلمه پر شده است قرار دهید.

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”