تکثیر گل داوودی

نکات کلیدی در تکثیر گل داوودی

گل داوودی نژادهای گوناگونی دارد. برخی از گونه ها برای کاشت در باغچه ها، برخی برای کاشت در گلدان و برخی برای به دست آوردن گل بریده پرورش داده می شوند.

در گونه های ویژه شاخه بریده در هر زمان از سال می توان گل شاخه بریده داوودی تولید کرد. برای این کار باید:

۱) برای رشد شاخه و برگ در گیاه، داوودی ها باید به مدت سه هفته هر روز ۱۲-۱۵ ساعت روشنایی را ببینند. شدت نور ۱۰۰۰۰ لوکس خوب است.

۲) بعد از دوره رویش، برای پیدایش گل ها باید به مدت دست کم ۳ هفته در هر ۲۴ ساعت ۱۲ ۱۵ ساعت تاریکی ببینند.

در فصل های بهار و تابستان به طور طبیعی روز ها بلند می باشند. در فصل های پاییز و زمستان ایجاد طول روز بلند در گلخانه با روشن کردن چراغ ها انجام می شود. اندازه روشنایی باید دست کم ۱۰۰۰۰ لوکس باشد. این اندازه را لوکس متر به ما نشان می دهد.

در پاییز و زمستان به طور طبیعی روزها کوتاه است و پیدایش گل انجام می شود و در بهار و تابستان با ایجاد سایه و تاریک کردن روی داوودی ها آنها را برای گل دهی تحریک می کنیم. برای این کار به صورت تونلی روی گلدان ها پلاستیک سیاه می کشیم. برای مثال فرض کنیم که می خواهیم در ماه اردیبهشت داوودی ها را وادار به گل انگیزی کنیم. بنابراین در ساعت ۳ بعد از ظهر پلاستیک را روی گلدان ها می کشیم و پس از آنکه شب یا تاریکی طبیعی فرارسید، پلاستیک را از روی گلدان ها برمی داریم. این کار را تا سه هفته ادامه می دهیم. چند روز پس از این دوره تاریکی غنچه ها نمایان می شوند.

طول دوره رشد داوودی از زمان قلمه کاری تا گلدهی سه ماه است. با تنظیم کار در یک واحد تولیدی می توان به طور هم زمان ۱ ریشه دار کردن قلمه ۲ پرورش گیاهچه ۳ مرحله تنظیم نور و ۴ گیاهان روی غنچه داشت. چنین واحد تولیدی سرتاسر سال گل تولید می کند و می تواند کارمندان ثابت استخدام کرده و برای آنها کار فراهم نماید.

قلمه کاری:

گرچه می توان گل داوودی را با کاشت بذر و کاشتن پاجوش افزایش داد اما بهترین روش تکثیر داوودی تهیه قلمه و ریشه دار کردن قلمه ها می باشد. برای تهیه قلمه، سرشاخه هارا به اندازه ۵ سانتی متر بریده و پس از ایجاد حفره با میخ نشا آنها را در بستر می گذاریم.

ریشه دار کردن قلمه:

آفتاب پاییز و زمستان به ویژه آفتاب پشت پوشش شیشه یا پلاستیک از ریشه دار شدن قلمه ها جلوگیری نمی کند اما در تابستان قلمه ها نیاز به سایه اندازی دارند. در هرحال در بیشتر وقت ها قلمه ها از اسفند تا آخر فروردین تهیه می شوند. برای سرعت بخشیدن در ریشه زایی بهترین دما ۱۶ درجه سانتی گراد است. قلمه ها و خاک قلمه ها را مرطوب نگه می داریم. برای این کار از مه پاش(میست) استفاده می کنیم. قلمه ها پس از ۴ هفته ریشه دار می شوند.

گلدان زدن:

پس از ریشه دار شدن قلمه ها، گلدان های سطل ۷ را با خاک گلدانی پرمی کنیم. گیاهچه ها را از بستر درآورده و در هرگلدان ۵ گیاهچه می کاریم.

کود دهی:

کود کامل NPK در دستور کار می باشد. درباره داودی کود های نیتروژن دار بیشتر از دو عنصر دیگر نیاز است. همچنین برای رشد بهینه از کودهای میکرو نیز استفاده می کنیم.

حذف جوانه انتهایی:

کندن جوانه انتهایی به اندازه ۱ سانتی متر از سر شاخه ها به دو هدف انجام می شود:

  1. در گونه ها و نژادهای پا کوتاه ویژه داودی گلدانی برای اینکه بخواهیم گیاه شاخه های زیادی داده و گل های بیشتری بدهد. در این هنگام جوانه های انتهای شاخه های مرکزی را با قیچی یا به کمک دو ناخن از بوته جدا می کنیم.
  2. در گونه ها و نژادهای پا بلند ویژه گل بریده برای اینکه بخواهیم گیاه یک گل درشت بدهد. بنابراین جوانه های کناری را حذف می کنیم. برای این کار زیر جوانه را بین دوناخن شست و انگشت وسط فشار می دهیم.

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”